Organizing Committee

Conference Chairman

Jianmin MIAO
Nanyang Technological University, Singapore

 

Technical Chair

Daniel Chua
National University of Singapore, Singapore

 

Founding Chair

Cher Ming TAN

Chang Gung University, Taiwan

 

Co-Chair

NORHAYATI BINTI SOIN

University of Malaya, Malaysia

 

Local Arrangement Chair

Dr. Sharifah Fatmadiana Wan Muhamad Hatta

University of Malaya, Malaysia

 

Financial Chair

K Radhakrishnan

Nanyang Technological University, Singapore

 
Publication Chair

Eng Soon TOK

National University of Singapore, Singapore

 

Publicity Chair

Wei LI

A*STAR, Singapore